Chrzest

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  1213. Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.

  Uwagi praktyczne:

  – chrzest dziecka należy zgłosić kilka tygodni przed terminem
  – rodzice i chrzestni, którzy pierwszy raz uczestniczą w obrzędzie chrztu, uczestniczą w nauce przedchrzcielnej, która jest ustalana indywidualnie
  – chrzest zgłaszają rodzice dziecka
  – podczas zgłoszenia wymagane są:
  a) odpis aktu urodzenia dziecka
  b) dane rodziców dziecka
  c) dane chrzestnych (imię i nazwisko, adres, data urodzenia)

  Kto może być chrzestnym?

  Chrzestnym może być praktykujący katolik, który nie pozostaje w karach kościelnych. Ma przynajmniej 16 lat. Sam przyjął już sakrament bierzmowania. Chrzestni spoza parafii zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia z parafii miejsca zamieszkania o dopuszczeniu do godności chrzestnego.

  Do obrzędu chrztu świętego rodzice lub chrzestni przygotowują białą szatę i świecę chrzcielną, które mają przy sobie. Zarówno rodzice jak i chrzestni powinni przed chrztem przystąpić do sakramentu pokuty.

  Komunia Święta

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  1322 Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

  Do I Komunii św. przygotowują się dzieci z trzecich klas szkoły podstawowej. Przygotowanie odbywa się dwutorowo: w ramach katechezy szkolnej i przyparafialnej. Dzieci należy zgłosić w parafii na spotkaniu z rodzicami, które ma miejsce zwykle w drugiej połowie września, na początku roku szkolnego. Spotkania przyparafialne dla dzieci komunijnych odbywają się raz na miesiąc od października oprócz grudnia.

  Zwyczajowo uroczystość I Komunii świętej organizuje się w naszej parafii w ostatnią niedzielę maja na mszy św. o godz. 10.30.
  Przyjęcie I Komunii św. poprzedza przygotowanie i przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. Wcześniej należy dostarczyć do parafii metryki chrztu dzieci (w przypadku dzieci ochrzczonych poza parafią, w której odbywa się przygotowanie)

  Bierzmowanie

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  1285 Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. Należy zatem wyjaśniać wiernym, że przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu (Por. Obrzędy bierzmowania, Praenotanda, 1). Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”.

  Świadek bierzmowania:

  – to ktoś, kto sam przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest bierzmowanie, komunię św.
  – jest wierzącym i praktykującym katolikiem

  Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania, powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej. Dla nich organizowane są okresowo kursy przygotowawcze w Opolu.

  Dla uczniów klas VI, VII, i VIII Szkoły Podstawowej parafialne spotkania odbywają się raz w miesiącu. Przed przyjęciem bierzmowania wymagane jest przedstawienie metryki chrztu (o ile chrzest miał miejsce poza parafią przygotowania do bierzmowania).

  Pokuta

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  1422 “Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”.

  Sakrament pokuty jest sakramentem uzdrowienia. Wymaga on przygotowania ze strony penitenta, które wyznacza pięć warunków dobrej spowiedzi: 1) rachunek sumienia; 2) żal za grzechy; 3) mocne postanowienie poprawy; 4) spowiedź szczera i 5) zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu.

  Okazja do spowiedzi jest codziennie 30-20 min. przed mszą św. Podczas mszy św. nie ma spowiedzi z uwagi na tylko jednego duszpasterza, który posługuje w parafii. Dodatkowe dni i godziny spowiadania wyznaczane są przed świętami i innymi uroczystościami (zob. w ogłoszeniach).

  Namaszczenie chorych

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  1499 “Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”.

  Co miesiąc w pierwsze piątki oraz przed największymi świętami kapłan odwiedza chorych z komunią św. Jest to też okazja, by poprosić o sakrament namaszczenia chorych. Udzielany jest on chorym będącym w niebezpieczeństwie śmierci, ale też i w wieku starszym czy osłabionym różnymi chorobami. Przyjmuje się go wielokrotnie. W nagłych sytuacjach można poprosić o udzielenie tego sakramentu w jakimkolwiek dniu i porze.

  W czasie rekolekcji odprawiana jest msza św. w intencji chorych z możliwością przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych w kościele.

  Kapłaństwo

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  1592 Kapłaństwo urzędowe różni się istotowo od wspólnego kapłaństwa wiernych, ponieważ udziela świętej władzy w służbie wiernym. Pełniący urząd święceń wykonują swoją posługę wobec Ludu Bożego przez nauczanie (munus docenti), kult Boży (munus liturgicum) i rządy pasterskie (munus regendi).

  Sakramentu kapłaństwa raczej nie sprawuje się w parafii. Udziela go biskup absolwentom Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu zwykle w kościele katedralnym.

  Empty section. Edit page to add content here.

  Małżeństwo

  Katechizm Kościoła Katolickiego

  1601 “Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

  Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni zgłosić się do kancelarii około 3 miesiące przed dniem ślubu celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego. Do protokołu potrzebne są:
  – dowody osobiste
  – metryki chrztu narzeczonych (jeśli nie byli ochrzczeni w miejscowej parafii). Metryki mają być do ślubu, nie starsze niż trzy miesiące
  – na metrykach powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jeśli jej nie ma, to potrzebne jest dodatkowo zaświadczenie o bierzmowaniu
  – świadectwo ukończonej katechizacji w zakresie szkoły ponadpodstawowej
  – świadectwo ukończonych nauk przedślubnych i spotkań z poradni rodzinnej
  – zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (trzy egzemplarze) – wydane przez USC (jest ważne sześć miesięcy od daty wydania).

  Spisanie protokołu przedślubnego staje się podstawą do wydania prośby o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych do parafii poza miejscem spisania protokołu. Wygłasza się je w parafii miejsca zamieszkania narzeczonego i narzeczonej przez dwie niedziele.